สืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
การยื่นสิทธิบัตร
การยื่นอนุสิทธิบัตร
ทะเบียนสิทธิบัตร
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร
 เข้าใช้งานระบบ

ระบบรองรับการใช้งานกับ Browser ต่อไปนี้

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล: ipop.psusp@gmail.com
โทร: 0-7485-9516 โทรสาร: 0-7485-9511