ติดต่อเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์: 074-289338 โทรสาร: 074-289339
E-mail: ipop.psusp@gmail.com
Website: http://www.ipop.psu.ac.th