กลุ่มที่ 3 /

ยา/สมุนไพร/เทคโนโลยีชีวภาพพ/วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์